Obec Šumiac
Šumiac
Obec Šumiac
Šumiac
rozšírené vyhľadávanie

Novinky z vašej obce alebo mesta

priamo vo vašom telefóne

Zobraziť viac

O čom sú Rozvojové tímy

 

          Nepriaznivá situácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít viedla k vzniku pilotného projektu Rozvojové tímy -  I. fáza, projektu strategického významu (NP RT I.), ktorý podporuje vzájomné učenie sa, desegregáciu a súdržnosť celej sídelnej komunity. Naša obec je jednou zo 60 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje. Rozvojové tímy sú koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Realizácia projektu zahŕňa mäkké aktivity (najmä oblasť vzdelávania, bývania, zamestnanosti, boja s proti rómskym rasizmom) a rovnako tvrdé aktivity spojené s nevyhnutným infraštruktúrnymi investíciami (napr. výstavba a rekonštrukcia vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov a pod., budovanie stokových sietí a ČOV,  budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo).

V rámci NP RT I. nám záleží na tom, aby sme vytvorili podmienky pre obsadenie pracovných pozícii najmä miestnymi obyvateľmi z radov Rómov a nerómov. Pri výbere uchádzača na vybrané obsadzované pracovné pozície financované z NP RT I. (konkrétne pracovné pozície: Nene, Nenementorka, Rozvojový pracovník pre bývanie, Rozvojový pracovník pre mládež a Sociálny pracovník) sa aplikujú pravidlá preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov a uchádzačiek o túto pracovnú pozíciu.

Za hlavný cieľ projektu si kladieme integrovaný komplexný prístup so zameraním na zlepšovanie životných podmienok s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov cieľovej skupiny v našej obci.


Pre rozvojové tímy je principiálne:


- riešiť nepriaznivú životnú situáciu MRK a ostatných obyvateľov obce na princípe „zdola“
plánovaných a Prijímateľom koordinovaných intervencií prioritizovaných samosprávou a jej
obyvateľmi,
- poskytovať podporu a intervencie pod jednotnou koordináciou, riadením a usmerňovaním
ÚSVRK,
- podporovať aktívnu participáciu na rozhodovaní cieľovej skupiny na princípe partnerstva,
- sieťovanie a prepájanie činnosti členov Rozvojových tímov pôsobiacich v jednotlivých
oblastiach,
- vytvoriť podmienky pre obsadenie pracovných pozícii najmä miestnymi obyvateľmi z radov
Rómov a nerómov.

Pracovná náplň jednotlivých členov Rozvojového tímu

Rozvojový pracovník plánovania

Cieľom zavedenia pozície RPP je podporiť zvýšenie životnej úrovne sídelnej komunity aktívnou participáciou jej obyvateľov a zástupcov MRK s relevantnými partnermi na úrovni samosprávy a kľúčových partnerských organizácii s cieľom identifikácie problémov a potrieb a stanovenia spoločných cieľov, inštitucionálna podpora a rozvoj rómskych a pro-rómskych MNO v oblastí participácie a účasti na verejných politikách a zabezpečiť plánovanie, sieťovanie a prepájanie činnosti jednotlivých členov miestneho rozvojového tímu. Povaha jeho úloh je prepojená s riadením a plánovaním činností rozvojového tímu v obci.

Nene

Cieľom zavedenia pôsobenia Nene v Rozvojovom tíme je podporiť zdravý vývin dieťaťa vo veku do 6 rokov a zvyšovať rodičovské zručností s cieľom lepšej pripravenosti nástupu detí do formálneho výchovno-vzdelávacieho procesu, uľahčiť prekonávanie jazykových, zdravotných, sociálnych, kultúrnych bariér detí z MRK a ich rodičov pri úspešnej adaptácii do predprimárneho vzdelávania, zlepšiť rodičovské kompetencie rodičov, vzťahy medzi rodičom a dieťaťom a využiť domáce prostredie na učenie, podporovať zosúladenie rodinného a pracovného života a pomáhať pri osvojovaní vedomosti o hygienických štandardoch bývania, reprodukčnom zdraví, plánovanom rodičovstve.

Nenementorka

Cieľom zavedenia pozície Nenementorka je poskytovať podporu a usmerňovanie Nene v práci s deťmi, rodičmi a rodinami a profesionálnom raste v jej gescii. Podporuje, usmerňuje, dáva spätnú väzbu Nene v jej práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi a spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, odborné a špeciálne lekárstvo...). Spolupracuje s inštitúciami v oblasti starostlivosti o rodinu (sociálna kuratela, včasná intervencia, jasle, materská škola...).

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Cieľom zavedenia pozície RPPP je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť formou podpory a prípravy na pracovný trh prostredníctvom pracovného poradenstva v jeho pôsobnosti. Sprostredkováva možnosti na zvyšovanie kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania (napr. rekvalifikačné kurzy, ukončenie základného vzdelania, výučný list a pod.). Aktivizuje a podporuje rozvoj zručností, ktoré klient  potrebuje na získanie zamestnania (napr. odpoveď na inzerát, telefonický kontakt so zamestnávateľom, zostavenie životopisu). Rovnako pomáha klientom pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia (opätovnému) vstupu na trh práce (napr. zadlženosť a prebiehajúce exekúcie, rodinná situácia, psychologické dôsledky dlhodobej nezamestnanosti – nízke sebavedomie, úzkosť zo zmeny, nízka motivácia a pod.).

Rozvojový pracovník pre mládež

Cieľom zavedenia pozície RPM v projekte je podporiť neformálne vzdelávania v oblasti práce s mládežou a voľnočasových aktivít. Rozvojový pracovník pre mládež mapuje aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí sídelnej komunity. Zistené údaje analyzuje a snaží sa zapájať mladých ľudí do verejného života. Spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré navštevujú. Pomáha a podporuje mladých ľudí pri dokončení základného vzdelania pre mládež bez ukončeného vzdelania s cieľom ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku. Zároveň sa podieľa na príprave budúceho povolania. Vykonáva aktivity na zmiernenie záškoláctva, voľnočasové aktivity a neformálne vzdelávanie.

Rozvojový pracovník pre bývanie

Cieľom zavedenia pozície RPB v projekte je zlepšiť podmienky bývania prostredníctvom ním poskytovaných služieb, vybudovať a udržiavať spolunažívanie obyvateľov v susedstve a v rámci celej sídelnej komunity, zveľadiť a skrášľovať okolité prostredie pri obytných domoch, podpora v environmentálnej oblasti (čierne skládky, odpad, separácia, zeleň), zlepšiť platobnú disciplínu za riadne užívanie bytu a poskytovať podporu v pripojení domácnosti na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod a plynofikáciu.

Sociálny pracovník

Cieľom zavedenia pozície sociálneho pracovníka je motivovať a aktivizovať jednotlivcov a rodiny pri riešení problémov a nepriaznivých životných situácií. Aktívne vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami v rámci marginalizovanej Rómskej komunity ako i sídelnej komunity. Poskytuje základne informácie v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní sociálnej služby, uskutočňuje sociálne intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému. Sprostredkúva kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí, ktorých sa týka daný sociálny problém. Poskytuje pomoc pri riešení problémových záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta. Podáva informácie o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach a sprevádza klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov.

Organizácie

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
14
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

kliknutím prejdete do Fotogalérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:212
TÝŽDEŇ:690
CELKOM:726940