Obsah

Hlavný kontrolór obce Šumiac: Mgr. Peter Cíger

kontakt- tel/email.: 048/61 81 318          e-mail:kontrolorsumiac@gmail.com

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení plní tieto úlohy:

vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií,

kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce

predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti

predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu

je povinný vykonať kontrolu, ak ju o to požiada obecné zastupiteľstvo

zabezpečuje: koncepčnú činnosť v oblasti sťažnostnej a petičnej agendy,

rozpracúvanie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v oblasti kontrolnej činnosti na podmienky obce Šumiac, kontrolné akcie na základe sťažností a podnetov občanov.

kontroluje: spôsob vybavenia sťažností, ktoré boli pridelené príslušným organizačným útvarom, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií

upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje rozhodnutie orgánu samosprávy

spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obce zo štátneho rozpočtu

zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným .

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

-obecný úrad

-rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou

-právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku

osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.