Obec Šumiac
Šumiac
Obec Šumiac
Šumiac
rozšírené vyhľadávanie

Novinky z vašej obce alebo mesta

priamo vo vašom telefóne

Zobraziť viac

Základná škola

http://zssumiac.edupage.sk/

História školstva v Šumiaci má peknú tradíciu a siaha do druhej polovice 17. storočia. Kedy sa na Šumiaci začalo vyučovať sa presne nevie. Usudzuje sa na základe ďalšej správy z vizitácie z roku 1652, že škola už vtedy existovala. Predpokladá sa, že v Šumiaci bola prvá škola po roku 1638 a pred rokom 1652. V štátnom archíve v Banskej Bystrici je zachytené, že v roku 1611 tu bol nasadený evanjelický kňaz, preto zrejme aj škola patrila evanjelickej cirkvi.
Grécko-katolícka ľudová škola o návrate Šumiačanov do svojej pôvodnej viery v roku 1684, bola zmenená aj príslušnosť školy. To znamená, že Evanjelická ľudová škola sa pretransformovala na Grécko-katolícku. Po obnovení v roku 1900, začala fungovať ako trojtriedna Grécko-katolícka ľudová škola so šiestimi ročníkmi, pod vedením Gabriela Lazara, ktorý tu pôsobil ako správca 33 rokov.
Škola bola umiestnená v obnovenej murovanej budove cirkevnej školy na mieste terajšej budovy školy. Boli tu štyri učebne s rozmermi 10x8x3,80 m a byt učiteľa. Aj keď bola budova obnovená, nebola vhodná na vyučovanie v zime, pretože bolo veľmi ťažké vykúriť veľké miestnosti. Preto sa často vyučovalo v byte učiteľa. Deti chodili bosé, slabo oblečené a často sa triasli od zimy. Ďalej to bolo sťažené tým, že žiaci si museli sami nosiť polienka, aby sa triedy aspoň trochu vykúrili.
Vznikom ČSR 28. októbra 1918 bol do škôl zavedený slovenský jazyk ako vyučovací jazyk. Je paradoxom, že aj keď slovenčina mala byť zavedená vo všetkých úradoch od 28. októbra 1918, na Šumiaci sa prvé písomnosti začali v slovenčine písať len od mája roku 1919. V roku 1918 mala grécko-katolícka škola tri triedy s troma učiteľmi: Gabrielom Lazárom, Martou a Elenou Andráškovými. Títo traja učitelia tu pôsobili až do jej zániku v roku 1933. V školskom roku 1918/1919 bolo zapísaných 258 žiakov každodenného štúdia a 101 žiakov opakovacieho štúdia.
Ministerstvo školstva a národnej osvety zriadilo v obci Šumiac Štátnu štvortriednu školu ľudovú s vyučovacím jazykom československým. Súčasne schválilo, aby táto škola kooperovala s miestnou Grécko-katolíckou ľudovou školou. Zapísaných bolo 183 žiakov. Škola bola od svojho vzniku umiestňovaná v súkromných sedliackych domoch štyri triedy a v bývalej cirkevnej škole tri triedy, pretože nemala vlastnú budovu. Nájomné bolo vyplácané 150,- Kč mesačne.
Grécko-katolícka škola v Šumiaci zanikla v septembri roku 1933, pretože už nemala žiadneho učiteľa, ktorý by bol ochotný tu vyučovať. Cirkev nemala dostatok prostriedkov na vyplatenie nákladov na učiteľa.
10. apríla 1934 po prvý podalo obecné zastupiteľstvo návrh na valné zhromaždenie národohospodárskej župy stredoslovenskej o povolenie výstavby novej školy na Šumiaci. Odôvodnili to zlými podmienkami v súkromných domoch, že je tam neporiadok, v zlom počasí blato a izby sú tmavé a malé. Aby obecné zastupiteľstvo dokázalo, že s výstavbou školy to myslí vážne, hneď bol na to zdarma vymedzený obecný pozemok a dali vyhotoviť plány a rozpočet nákladov na tieto práce architektovi Hynekovi Nečasovi v Banskej Štiavnici. Prvý rozpočet obsahoval materiál a práce v hodnote 1.285.047,20 Kč, čo na tú dobu bola pomerne vysoká položka.
Nová školská budova sa začala stavať založením základného kameňa 29. apríla 1941 a vyučovať sa v nej začalo v školskom roku 1942/1943. Táto budova stojí dodnes a dodnes sa v nej nachádza Základná škola. Budova mala desať učební, zborovňu, riaditelňu, dva kabinety, kotolňu, šatňu, kúpelňu, záchod.
V roku 1936 sa pre nedostatok miesta zaviedlo striedavé vyučovanie – dopoludnia, odpoludnia. V roku 1937 bolo už vytvorených 13 tried vo ôsmich ročníkoch.
Dňom 1. septembra 1942 došlo v školstve znovu k zmene a Štátna ľudová škola v Šumiaci bola pretvorená na cirkevnú školu – Grécko-katolícku ľudovú školu, pretože väčšina žiakov bola grécko-katolíckeho vierovyznania. Táto škola bola cirkevná až do skončenia druhej svetovej vojny do roku 1945.
6. septembra 1944 bolo znovu celé školstvo poštátnené a škola sa premenovala na Štátnu ľudovú školu. Dňa 31. októbra 1945 bola zriadená v Šumiaci Štátna meštianska škola s vyučovacím jazykom slovenským. Škola bola zriadená od 1. novembra 1945, kedy bola otvorená prvá trieda. Ďalšie triedy boli zriaďované postupne v ďalších školských rokoch. Do 1. ročníka meštianskej školy boli preradení žiaci 6. triedy, ktorá bola automaticky zrušená. Podľa nového školského zákona z 21. 3. 1948 sa v školskom roku 1948/49 školská dochádzka predlžila na 9 rokov, do 15 roku veku žiakov. Z uvedeného dôvodu na škole na konci školského roka 1948/49 nebolo žiaka, ktorý by končil školopovinnosť.
Podľa uvedeného zákona, paragrafu 85 prvých 5 ročníkov doterajšej ľudovej školy sa premenilo v školskom roku 1949/1950 na národnú školu a meštianska škola sa mení na strednú školu.
Školským rokom 1954/1955 sa znovu zmenil názov školy na Osemročnú strednú školu v Šumiaci a znížilo sa povinné vzdelávanie o jeden rok. Od roku 1960 sa znovu zmenila povinná školská dochádzka na deväť rokov a tým aj názov školy na Základnú deväťročnú školu. Od školského roku 1961/1962 bola pod riaditeľstvo Základnej deväťročnej školy v Šumiaci pričlenená škola z Červenej Skaly a v roku 1971 bola jednotriedna škola v Červenej Skale úplne zrušená.
Názov sa zmenil na Základnú školu a povinná školská dochádzka trvala 10 rokov s tým, že 8 rokov v ZŠ a 2 roky sa povinne pokračovalo na strednej prípadne učňovskej škole. Platilo to pre všetkých žiakov, ktorí nastúpili do 1. ročníka v roku 1976.
Od 1. septembra 1976 sa postupne začal zavádzať nový obsah štvorročného prvého stupňa základnej školy, ktorý sa v školskom roku 1979/1980 dokončil v celom štáte. Od školského roku 1980/1981 sa začal realizovať nový obsah vzdelania na druhom stupni základnej školy počnúc piatou triedou. Išlo o základnú prestavbu obsahu vyučovania, s vypracovaním nových učebných plánov, osnov i učebníc...Názov sa zmenil na Základnú školu a povinná školská dochádzka počnúc rokom 1984 bola desaťročná – 8 rokov v ZŠ a 2 roky pokračovaním na ľubovolnej škole.
Začínajúc školským rokom 1997/98 prešla základná škola na povinne deväťročnú, aj keď do 9. ročníka od tohto školského roku postúpila len tretina populácie, v ďalšom roku dve tretiny a až v školskom roku 1999/2000 sa vzdelávala v 9. ročníku celá populácia. Podľa § 34 ods. 3 zákona č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov je od školského roku 1999/2000 povinná školská dochádzka znovu desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku. V súlade s týmto ustanovením žiaci základných škôl, ktorí po úspešnom skončení 9. ročníka boli prijatí do prvých ročníkov stredných škôl, skončia povinnú školskú dochádzku skončením prvého ročníka štúdia na tejto škole. Ak žiaci z rozličných dôvodov opakovali niektorý z ročníkov ZŠ, skončia povinnú školskú dochádzku na základnej škole alebo môžu pokračovať v štúdiu na učilišti, na ktoré postúpia z nižšieho ako 9 ročníka.
V zmysle Zákona č. 416/2001Zb. prešli kompetencie v oblasti školstva na obec. Delimitačný protokol o prevzatí Základnej školy v Šumiaci do majetku obce zaznamenáva, že od 1. januára 2002 škola vystupuje ako právny subjekt v pracovno-právnych vzťahoch a zriaďovateľom je obec Šumiac. Je to plne organizovaná základná škola s ročníkmi 0 – 9.

Organizácie

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
14
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

kliknutím prejdete do Fotogalérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:318
TÝŽDEŇ:318
CELKOM:726568