Obsah

Komisie OZ 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje v zmysle paragrafu 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení svoje stále komisie ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán OZ. Pomáhajú plniť úlohy orgánov obce: obecného zastupiteľstva aj starostu obce. Slú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom (spravidla odborníkov v určitej oblasti).

Poradná funkcia komisií OZ znamená: - vystupujú ako poradný orgán OZ, zaujímajú koncepčné a zásadné stanoviská k riešeniu úloh obce.

Iniciatívna funkcia komisií OZ: vypracúvajú návrhy, podnety, stanoviská na riešenie najdôležitejších otázok života obce, predkladajú návrhy a stanoviská na rokovanie OZ.

Kontrolná funkcia komisií OZ: kontrolujú spôsob realizácie uznesení OZ a VZN, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a vykonávajú dozor nad podnikateľskou aj investičnou činnosťou obce.

 

Komisia životného prostredia:

predseda: Róbert Voletz

členovia: Peter Polák

Komisia sťažností:

predseda: Alžbeta Birková

členovia: Mgr. Renáta Jókaiová

Komisia kultúry a športu:

predseda: Jozef Meľo

členovia: Peter Polák, Ing. Vladimír Jambrich

Komisia verejného poriadku:

predseda: Peter Gordan

členovia: Dušan Magura

Komisia investičnej výstavby:

predseda: Ondrej Varša

členovia: Ing. Michal Hrabovský

Finančná komisia:

predseda: Peter Polák

členovia: Miroslava Dundovičová

Komisia pre verejné obstarávanie:

predseda: Branislav Dundovič

členovia: Róbert Voletz, Ing. Michal Hrabovský

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Viera Kožičková

členovia: Branislav Dudovič, Alžbeta Birková

 

Stála návrhová komisia pre prípravu programov OZ, tvorbu uznesení a VZN v zložení:
1. Alžbeta Birková – predsedníčka návrhovej komisie
2. Peter Gordan – člen návrhovej komisie
3. Ondrej Varša – člen návrhovej komisie
4. Jozef Meľo- člen návrhovej komisie