Obsah

Ing. Erika Ľapinová, PhD. - Hlavný kontrolór obce Šumiac

Ing. Dana Červienková – vedúca ekonomického oddelenia - ekonómka obce

Mgr. Mária Čupková- vedúca organizačného oddelenia -  mzdová účtovníčka

Eva Fujková – referentka pre kultúru, centrálny register

Anna Frgelcová – referent -správa daní a poplatkov

Andrea Bošeľová - upratovačka a poštová doručovateľka

Šimon Bošeľa - správca cintorína v obci Šumiac a Červená Skala

Lenka Durajová - správca Obecnej Knižnice, Šumiackej izby, multifunkčného ihriska

Peter Dundovič – vedúci údržby verejnej zelene a verejného poriadku,   správca Domu smútku v obci Šumiac, t.č. 0908937698

Branislav Polák - vodič, robotník

Ján Gigac - vodič, strojník

Peter Sirota - lesný odborný hospodár