Obsah

Mgr. Peter Cíger  - Hlavný kontrolór obce Šumiac

Ing. Dana Červienková – vedúca ekonomického oddelenia - ekonómka obce

Mgr. Mária Čupková - vedúca organizačného oddelenia -  mzdová účtovníčka

Eva Fujková – referentka pre kultúru, overovanie , podateľňa, stavebné, aktivačná činnosť

Anna Frgelcová – referent -správa daní a poplatkov

Andrea Bošeľová - upratovačka a poštová doručovateľka

Šimon Bošeľa - správca cintorína v obci Šumiac a Červená Skala

Peter Dundovič – vedúci údržby verejnej zelene a verejného poriadku,   správca Domu smútku v obci Šumiac, t.č. 0908937698

Branislav Polák - vodič, robotník

Ján Gigac - vodič, strojník

Peter Sirota - lesný odborný hospodár