Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2021

Darovacia zmluva

Z-21-6

2 000,00 EUR dvetisic

Stredoslovenská distribučná a.s.

Obecný úrad Šumiac

24.02.2021

Dodatok k dohode o integračnom zámere

Z-21-5

0,00 EUR nula

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obecný úrad Šumiac

23.02.2021

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia sauny v obci Šumiac

Z-21-4

9 237,34 EUR deväťtisícdvestotridsaťsedem 34/100

LR ART s.r.o.

Obecný úrad Šumiac

23.02.2021

Dodatok č. 1 ku kupnej zmluve zo dňa 18.12.2019

Z-21-3

0,00 EUR nula

MIVASOFT, spol. s r. o.

Obecný úrad Šumiac

23.02.2021

Zmluva o grantovom účte

Z-21-2

0,00 EUR nula

Prima banka Slovensko, a.s.

Obecný úrad Šumiac

23.02.2021

Zmluva o grantovom účte

Z-21-1

nula

Prima banka Slovensko, a.s.

Obecný úrad Šumiac

21.12.2020

Dodatok č. 14 k Zmluve o dielo č. 031002

Z-20-58

nula

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Šumiac

21.12.2020

Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci

Z-20-57

nula

Mesto Tisovec

Obec Šumiac

03.12.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Z-20-56

49,00 EUR štyridsaťdeväť

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,81762,Bratislava

Obec Šumiac

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

Z-20-55

nula

SR- Štatistický úrad SR

Obec Šumiac

22.10.2020

Zmluva o dielo

Z-20-54

100,00 EUR jednosto

Polák Miroslav

Obec Šumiac

21.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v dôsledku COVID19

Z-20-53

25 596,00 EUR dvadsaťpäťtisícpäťstodeväťdesiatšesť

Ministerstvo financií SR

Obec Šumiac

24.08.2020

Dodatok č. 1

Z-20-52

56 571,04 EUR päťdesiatšesťtisícpäťstosedemdesiatjeden 4/100

MONASTER, s. r. o.

Obecný úrad Šumiac

02.10.2020

Zmluva o dielo č. 51/2020

Z-20-51

22 750,62 EUR Dvadsaťdvatisícsedemstopäťdesiat 62/100

Roman Takáč

Obecný úrad Šumiac

30.09.2020

Zmluva o spolupráci

Z-20-50

nula

Základná škola Šumiac

Obecný úrad Šumiac

22.09.2020

Dodatok k zmluve o poskyt.verej.služieb-balík služieb

Z-20-49

19,99 EUR devätnásť 99/100

Obec Šumiac

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,81762,Bratislava

22.09.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - preloženie magio internetu

Z-20-48

nula

Obec Šumiac

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,81762,Bratislava

18.09.2020

Zmluva o dielo č. 24/2020

Z-20-47

2 378,00 EUR Dvetisíctristosedemdesiatosem

Obec Šumiac

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov

27.08.2020

Zmluva o poskytnutí služby- Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Šumiac

Z-20-46

38 064,37 EUR Tridsatosemtisícsestdesiatštyri 37/100

Obec Šumiac

PEhAES a.s.

03.08.2020

Kúpna zmluva

Z-20-45

900,00 EUR deväťsto

Obecný úrad Šumiac

Červenáková Renáta

03.08.2020

Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu

Z-20-44

nula

Obec Heľpa

Obecný úrad Šumiac

27.07.2020

Zmluva o spolupráci č. 16/7/2020

Z-20-43

400,00 EUR Štyristo

Obec Šumiac

Rozvojová agentúra BBSK

24.07.2020

Zmluva o dielo

Z-20-42

35,00 EUR Tridsaťpäť

Obec Šumiac

Bartošová Renáta

20.07.2020

Zmluva o dielo

Z-20-41

30,00 EUR Tridsať

Lacková Ivana

Obec Šumiac

25.06.2020

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku č. 07/BBSK/2020

Z-20-40

200,00 EUR Dvesto

MO MS Šumiac

Matica slovenská

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: