Obsah

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov obce Šumiac

Všeobecne záväzné nariadenia