Obsah

- elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obusumiac@pohonet.sk, obecnyurad@sumiac.sk

- elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní čleenov okrskovej volebnej komisie: obusumiac@pohonet.sk, obecnyurad@sumiac.sk

- v obci Šumiac bol zriadený 1 volebný okrsok; adresa: veľká zasadačka OcÚ, Jegorovova 414/3, Šumiac