Obsah

Úloha KC

V komunitnom centre pracujú traja sociálni pracovníci. Snažia sa pomáhať ľuďom v obci svojimi odbornými radami, sprostredkujú pomoc a podávajú potrebné informácie k riešeniu problému, denne sú v kontakte s Rómami a to aj v osade. V komunitnom centre okrem poradenskej činnosti uskutočňujú denne rôzne aktivity s deťmi a mládežou ako sú - mimoškolská príprava na vyučovanie, počítačový krúžok a internet, folklórny krúžok – rozvoj rómskej kultúry a tradícií a športové aktivity.
Práca v komunitnom centre je zameraná na podporu výchovy, vzdelávania a rozvoj talentu u rómskych i ne-rómskych detí. Chceme aj naďalej pokračovať už v rozbehnutých aktivitách z dôvodu, že rómske deti žijú v tiesnených bytových podmienkach, rodiny sú nadpočetné a rodičia nemajú čas venovať sa deťom a tak v nich vyvíjať ich talent a zručnosti. Práca je zameraná na podporu výchovy, vzdelávania a športových aktivít, ktoré chceme uskutočňovať s rómskymi deťmi a mládežou.
Vzhľadom k tomu, že komunitnú sociálnu prácu chceme udržať a neustále rozvíjať, snažíme sa o hľadanie finančných prostriedkov formou podávania projektov cez európske fondy. Táto naša snaha je podmienená aj z toho dôvodu, že komunitné centrum je plne využívané pretože poskytuje nielen odborné poradenské služby, ale hlavne aktivity pre širokú verejnosť –rómsku a ne-rómsku.

 

Činnosť KC

Aktivity pre deti, mládež a dospelých v komunitnom centre prebiehajú denne:

  • Príprava na mimoškolské vyučovanie žiakov základnej školu denne.
  • Počítačový krúžok a internet pre začiatočníkov, mládež a deti
  • Športové aktivity (stolný tenis, dva posilovacie stroje, šípkarský krúžok)
  • Detský folklórny súbor „Ľoľi ruža“ – nacvičovanie tancov a spevu detí


Aktivity v komunitnom centre sú nasledovné:

  • Voľnočasové aktivity – „Príprava na mimoškolské vyučovanie žiakov základnej školy“ - denne od 13.00 – 15.30 hod.
  • Počítačový krúžok a internet pre začiatočníkov, mládež a deti – utorok od 13.00 – 15.00
  • Športové aktivity (stolný tenis, dva posilovacie stroje, šípkarský krúžok)- streda a piatok od 13.00 – 15.00
  • Detský folklórny súbor „Ľoľi ruža“ – nacvičovanie tancov a spevu detí - pondelok až štvrtok od 15.00 – 17.00
  • Poskytovanie služieb – pomoc občanom pri riešení problémov za spolupráce Základnej školy, ÚPSVaR v Heľpe a v Brezne, Sociálnej poisťovne, Okresným súdom, detským, zubným, praktickým lekárom a gynekológom.